Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

3431 3f86 390
Reposted fromtgs tgs viarawwwr rawwwr
8962 2136 390
Reposted fromikari ikari viarawwwr rawwwr
8238 17b3 390
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viarawwwr rawwwr
6384 6d36 390
Reposted fromMeshirr Meshirr vianoisetales noisetales
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
7840 fe5d 390
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
6400 8627 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadivi divi
5905 87d8 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viabanshe banshe
Chciałabym, żeby moja cierpliwość była tak wielka jak mój apetyt. Byłabym oazą spokoju.
— Facebook
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamartulla martulla
3650 b58f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaOnly2you Only2you
Reposted fromshakeme shakeme viaOnly2you Only2you
6883 80b1 390
Reposted fromtoskalatte toskalatte viairmelin irmelin
5491 e61c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaOnly2you Only2you
Nie ma nic lepszego, niż zamknąć i wyjaśnić coś, co nie zostało zamknięte i wyjaśnione 8 lat temu. 
— magiczny weekend. magiczna noc.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
4257 8efd 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
Reposted fromworst-case worst-case viaznikajac znikajac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl