Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

8441 b8fe 390
8942 54e7 390
Reposted fromteijakool teijakool viadivi divi

June 28 2017

4635 ac43 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viabanshe banshe
5943 d7ad 390
Reposted fromepi epi viadusz dusz
2666 e29f 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadusz dusz
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
0729 1fd1 390

justtryingtoact:

me everyday

Reposted fromfuckyeahlohan fuckyeahlohan viakangurek kangurek
7875 5825
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaemciu emciu
6860 f76a 390
Reposted fromtfu tfu viaemciu emciu

June 26 2017

4134 d848 390
Reposted fromgpunktschmitz gpunktschmitz vianoisetales noisetales
3083 d650 390
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
1203 6c64 390
Reposted fromsilentshout silentshout viairmelin irmelin
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu vianezavisan nezavisan
5146 c979 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabanshe banshe
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viazmora zmora
2527 f04f 390
No hej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl