Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

1698 bfb0 390
4241 d4ea 390
Reposted fromniente niente viapierdolony pierdolony

July 03 2019

7467 9029 390
Reposted fromerial erial viaiblameyou iblameyou
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck "Na wschód od Edenu"
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.
7654 c9e9 390
Reposted fromyikes yikes viapersona-non-grata persona-non-grata
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai

June 20 2019

1760 69c1 390
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viainina inina
9411 ca6e 390
Reposted fromteijakool teijakool viatchort tchort
4309 d638 390
Reposted froms3 s3 viainina inina
9935 981b
Reposted fromwentyl wentyl viamolotovcupcake molotovcupcake
9589 8440
Reposted fromsosna sosna viainina inina
9425 27f8
Reposted fromteijakool teijakool viaOkruszek Okruszek
9417 afac
Reposted fromteijakool teijakool viaMrrruk Mrrruk
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie

June 01 2019

4755 b9ff 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viakeeplooking keeplooking
6217 d59d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl