Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

3210 ad73 390
Reposted fromoll oll viakatisz katisz

Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.

— /P. Adamczyk/

Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.

— Monika A. Oleksa

August 28 2019

Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.
— Cecelia Ahern – Na końcu tęczy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacontigo contigo

July 04 2019

1698 bfb0 390
4241 d4ea 390
Reposted fromniente niente viapierdolony pierdolony

July 03 2019

7467 9029 390
Reposted fromerial erial viaiblameyou iblameyou
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck "Na wschód od Edenu"
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.
7654 c9e9 390
Reposted fromyikes yikes viapersona-non-grata persona-non-grata
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai

June 20 2019

1760 69c1 390
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viainina inina
9411 ca6e 390
Reposted fromteijakool teijakool viatchort tchort
4309 d638 390
Reposted froms3 s3 viainina inina
9935 981b
Reposted fromwentyl wentyl viamolotovcupcake molotovcupcake
9589 8440
Reposted fromsosna sosna viainina inina
9425 27f8
Reposted fromteijakool teijakool viaOkruszek Okruszek
9417 afac
Reposted fromteijakool teijakool viaMrrruk Mrrruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl