Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

6354 009d 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
2675 afb4 390
Reposted fromlove-winter love-winter viadontforgot dontforgot
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viadivi divi
5776 a871 390
Reposted fromtichga tichga viadivi divi
5774 4a99 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
2513 8c96
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
9653 cd38 390
Reposted fromlordsoth lordsoth viabanshe banshe
6492 22b8 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viabanshe banshe
1048 8993 390
Reposted fromsoftboi softboi viaaksamitt aksamitt
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— — Katarzyna Nosowska
Reposted frommononok mononok viaaksamitt aksamitt
3334 5f18 390
Reposted fromnutt nutt viaOnly2you Only2you
5778 837e 390
Reposted fromtichga tichga viadivi divi

October 07 2019

0241 923b 390
Reposted fromwyczes wyczes viadivi divi
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
1397 8840 390
Reposted fromnutt nutt viapersona-non-grata persona-non-grata
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl